Nabożeństwa

Święta Liturgia

 
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  

8.30 

10.00  

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9.00

Akatyst

ŚRODA 17.00

 

 

 

 

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Święta Liturgia cz.1

Święta Liturgia w języku starocerkiewnosłowiańskim

Świętego Jana Złotoustego, Arcybiskupa Konstantynogrodu

Liturgia Katechumenów

Diakon: Błogosław, Włodyko.
Kapłan: Błogosławione królestwo Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Wierni: Amen.
D.: W pokoju do Boga módlmy się.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: O pokój z wysokości, i o zbawienie dusz naszych, do Boga módlmy się.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: O pokój całego świata, stałość Świętych Kościołów Bożych, i zjednoczenie wszystkich, do Boga módlmy się.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: Za ten święty przybytek, i za tych, którzy z wiarą, pobożnością i bojaźnią Bożą wchodzą do niego, do Boga módlmy się.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: Za Najbłogosławieńszego Metropolitę naszego (Imię), Najprzewielebniejszego Biskupa naszego (imię), wielebne Kapłaństwo, w Chrystusie Diakoństwo, za cały stan duchowny i lud, do Boga módlmy się.
W.: Boże: zmiłuj się.
D.: Za Najjaśniejszą Rzeczpospolitę Polską, Ojczyznę naszą, za Zwierzchnie Władze i Wojsko Jej, Chrystusa miłujące, do Boga módlmy się.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: Za gród ten (albo tę wieś), za każdy gród, kraj, za tych, którzy w wierze żyją w nich, do Boga módlmy się.
W.; Boże, zmiłuj się.
D.: O sprzyjający zespół powietrzny, obfitość płodów ziemi i czasy spokojne, do Boga módlmy się.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: Za żeglujących, podróżujących, chorych, cierpiących, pozostających w niewoli, i o wybawienie ich, do Boga módlmy się.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: Abyśmy byli wybawieni od wszelkiego utrapienia, gniewu i niedostatku, do Boga módlmy się.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: Ochroń, zbaw, zmiłuj się i zachowaj nas, Boże, przez łaskę Twoją.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: Najświętszą, Przeczystą, Najbłogosławieńszą i Pełną chwały Władczynię naszą, Bogarodzicę i zawsze Dziewicę Marię, ze wszystkimi Świętymi wspomniawszy, samych siebie i jeden drugiego, i całe życie nasze, Chrystusowi Bogu oddajmy.
W.: Tobie, Boże.
Kapłan odmawia pocichu modlitwę 1-ej Antyfony:
Panie Boże nasz, Którego władza nie-wysłowiona i chwała niepojęta, a Którego miłosierdzie bezmierne i dobroć niewypowiedziana, Ty Sam, Władco, według miłosierdzia Twego, spojrzyj na nas i na ten święty przybytek, i daj nam i tym, którzy się z nami modlą, obfitą łaskę Twoją i hojność Twoją.
Głośno: Albowiem należy Tobie wszelka chwała, cześć i pokłon, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
W.: Amen.
Wierni śpiewają 1-sząAntyfonę, psalm 102:
Błogosław, duszo moja, Bogu, i wszystkie wnętrzności moje imieniowi Jego świętemu. Błogosław, duszo moja, Bogu, a nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Który odpuszcza wszystkie nieprawości twoje; Który uzdrawia wszystkie choroby twoje; Który wybawia od zniszczenia żywot twój; Który cię koronuje miłosierdziem i wielkiemilitościami; Który nasyca twoje pragnienie dobra, a odnawia jako orła młodość twoją. Bóg okazuje miłosierdzie, i zapewnia los uciśnionym. Oznajmił drogi Swe Mojżeszowi, a synom Izraelskim zamiary Swoje. Hojny i litościwy jest Bóg, długocierpliwy i wielce miłosierny. Nie będzie się aż do końca gniewał, ani wrogość zachowa wiecznie. Nie według grzechów naszych uczynił nam, ani według nieprawości naszych odpłacił nam. Albowiem, jako są niebiosa wysokie nad ziemią, tak jest utwierdzone miłosierdzie Jego nad tymi, którzy się Go boją. A jako daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas nieprawości nasze. Jako lituje się ojciec nad dziatkami, tak zlitował się Bóg nad tymi, którzy się Go boją. Onci zaiste poznał cośmy za twór; wspomni! żeśmy prochem. O człowiek!. jako trawa, są dni jego, a jako kwiat polny, tak okwitnie. Gdy duch w nim przeminie, już go niema, ani nie pozna miejsca swego. Ale miłosierdzie Boskie od wieków aż na wieki nad tymi, którzy się Go boją, a prawda Jego nad synami synów, którzy strzegą przymierza Jego, i pamiętają na przykazanie Jego, aby je czynili. Bóg na niebiosach utwierdził stolicę Swoją, a królestwo Jego nad wszystkimi panuje. BłogosławcieBogu wszyscy Aniołowie Jego mocni w sile, którzy czynicie rozkazania Jego, posłusznymi będąc głosowi słów Jego. Błogosławcie Bogu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego, którzy czynicie wolę Jego. Błogosławcie Bogu wszystkie dzieła Jego, na wszystkich miejscach panowania Jego. Błogosław, duszo moja, Bogu.
Jektenia mała.
D.: Jeszcze i jeszcze w pokoju do Boga módlmy się.
W.; Boże, zmiłuj się.
D.: Ochroń, zbaw, zmiłuj się i zachowaj nas, Boże, przez łaskę Twoją.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: Najświętszą, Przeczystą, Najbłogosławieńszą i Pełną chwały Władczynię naszą, Bogarodzicę i zawsze Dziewicę Marię, ze wszystkimi Świętymi wspomniawszy, siebie samych i jeden drugiego, i cale życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy.
W.: Tobie, Boże.
Kapłan odmawia pocichu modlitwę drugiej Antyfony:
Panie Boże nasz, zbaw lud Twój, i pobłogosław dziedzictwo Twoje, zachowaj całość przybytku Twego, uświęć miłujących wspaniałość świątyni Twojej; Ty ich wsław przez boską moc Twoją, i nie opuszczaj nas, pokładających w Tobie nadzieję.
Głośno:Albowiem Twoje jest panowanie. i Twoje królestwo i moc i chwała, Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
W.: Amen.
Wierni śpiewają 2-gą Antyfonę, psalm 145:
Chwal, duszo moja, Boga. Chwalić będę Boga, pókim żyw; będę śpiewał Bogu memu, póki istnieję. Nie pokładajcie zaufania w książętach, ani w żadnym człowieku, w których nie masz wybawienia. Wynijdzie duch jego, i obróci się w ziemię swoją; w onże dzień zginą wszystkie myśli Jego. Błogosławiony, którego Bóg Jakóbowy jest pomocnikiem, którego nadzieja jest w Panu Bogu jego; Który uczynił niebo, i ziemię, morze, i wszystko, co w nich jest; Który przestrzega prawdy na wieki; Który czyni sprawiedliwość ukrzywdzonym, i daje chleb zgłodniałym. Bóg zwalnia uwięzionych. Bóg otwiera oczy ślepych; Bóg podnosi upadłych; Bóg miłuje sprawiedliwych. Bóg strzeże przychodniów, sierocie i wdowie pomaga; ale drogę niepobożnych zaciera. Bóg będzie królował na wieki; Bóg twój, o Syonie, wszystkim pokoleniom.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen.
Jednorodzony Synu i Słowo Boże, Który, nieśmiertelny będąc, raczyłeś dla naszego zbawienia przyjąć na Się ciało z Świętej Bogarodzicy i zawsze Dziewicy Marii, Który bez zmiany stałeś się człowiekiem, i dałeś się ukrzyżować, Chryste Boże, przez śmierć śmierć pokonałeś, Ty Jeden z Trójcy Świętej, Współwielbiony z Ojcem i Świętym Duchem, zbaw nas.
Jektenia mała.
D.: Jeszcze i jeszcze w pokoju do Boga módlmy się.
W.: Boże, zmiłuj się.
D:. Ochroń, zbaw, zmiłuj się i zachowaj nas, Boże, przez łaskę Twoją.
W.: Boże, zmiłuj się
D.: Najświętszą, Przeczystą, Najbłogoslawieńszą i Pełną chwały Władczynię naszą, Bogarodzicę i zawsze Dziewicę Marię, ze wszystkimi Świętymi wspomniawszy, samych siebie i jeden drugiego, i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy.
W.: Tobie, Boże.
Kapłan odmawia p ocichu modlitwę trzeciej Antyfony:
Tyś wspólne i zgodne dał nam modlitwy, Tyś przyrzekł dwom albo trzem, zgodnie błagającym w imieniu Twoim, prośby spełnić, i teraz Sam prośby ku pożytkowi sług Twoich wypełń, dając nam w życiu obecnem poznanie prawdy Twojej, i w przyszłym darując życie wieczne.
Głośno: Albowiem Dobry i ludzi Miłujący Bóg jesteś, i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
W.: Amen.
Wierni śpiewają "Błogosławieni":
W królestwie Twoim pomni] na nas, Boże, gdy przyjdziesz do królestwa Twego.
Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni pocieszeni będą.
Błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną prawdy, albowiem oni nasyceni będą.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wamzło rzeczyć będą i prześladować was będą, i mówić wszystko złe, przeciwko wam kłamiąc, dla Mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech.
Modlitwa przy wejściu z Ewangelią.
Władco Panie, Boże nasz, Tyś ustanowił na niebie chóry i wojska Aniołów i Archaniołów na służbę chwały Twojej, uczyń, aby wraz z nami weszli Święci Aniołowie, współofarujący i współwysławiający dobrotliwość Twoją. Albowiem należy Tobie wszelka chwała, cześć i pokłon, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Po odśpiewaniu "Błogosławieni" następuje wejcie z Ewangelią.
D.: Błogosław, Włodyko, wejście święte.
K.: Błogosławione jest wejście Świętych Twoich, w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Poczem kapłancałuje Ewangelię.
D. (podnosząc Ewangelię): Mądrości najwyższa! Stańmy w skupieniu.
W.: Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do Chrystusa. Zbaw nas, Synu Boży, zmartwychwstały (albo: dla modlitw Bogarodzicy, albo: cudowny w Świętych), śpiewających Ci: alleluja.
Chór śpiewa tropariony według porządku.
Kapłan czyta po cichu modlitwę pieśni trójświętej:

Boże Święty, Który spoczywasz w ŚwiętychKtórego trójświętym głosem Serafini wychwalają i Cherubini wysławiają, i przed Którym wszystkie Moce niebieskie się skłaniają. Tyś wszystko z niebytu do życia wyprowadził, Tyś stworzył człowieka na Swój obraz i podobieństwo, i wszelkiemiSwojemi darami ozdobił. Ty dajesz proszącemu mądrość i rozum, i nie gardzisz grzesznikiem, lecz ustanawiasz pokutę na zbawienie. Tyś godnymi uczynił nas, pokorne i niegodne sługi Twoje, i teraz stanąć przed chwałą Świętej Trapezy Twojej, i Tobie należne wielbienie i chwałę oddawać. Ty Sam, Włodyko, przyjmij i z ust nas grzesznych pieśń trójświętą, i nawiedź nas dobrocią Twoją. Daruj nam przewinienia nasze, wolne i mimowolne, uświęć nasze duszy i ciała, i daj nam przez wszystkie dnie życia naszego w pobożności służyć Tobie, dla ^ modlitw Świętej Bogarodzicy i wszystkich Świętych, których od wieku upodobałeś Sobie.
D.: (po cichu) Błogosław, Włodyko, czas pieśni trój Świętej. (Stanąwszy przed obrazem Chrystusa wygłasza): Do Boga módlmy się.
W.: Boże, zmiłuj się.
K.: Albowiem Święty jesteś, Boże nasz, i Tobie chwałę zasyłamy, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze.
D.: (obróciwszy się do wiernych) I na Wieki wieków.
W.; Amen.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami (3 razy).
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków amen.
Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. (I znowu jeden raz: Święty Boże...)
Podczas śpiewu pieśni trójświętej diakon mówi do kapłana:

Rozkaż, Włodyko (poczem idą i stają za Św. Trapezą).
K.: Błogosławiony, Który przychodzi w imię Pańskie.
D.: Błogosław, Włodyko, tron najwyższy.
K.: Błogosławiony jesteś na tronie chwaly królestwa Twego, spoczywający na Cherubinach, w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Po odśpiewaniu pieśni trójświętej
D.: W skupieniu słuchajmy!
K.: Pokój wszystkim!
Psalmista: I duchowi twojemu.
D.: Mądrości najwyższa!
P.; (Wygłasza prokimen).
D.: Mądrości najwyższa!
P.: (wygłasza tytut listu) Dziejów Świętych Apostołów czytanie.
Do Rzymian (lub) Do Koryntów (lub) Do Gałatów listu Świętego Apostoła Pawła czytanie.
D.: W skupieniu słuchajmy.
P.: (czyta list).
Po odczytaniu listu
K. Pokój z tobą.
P. I duchowi twojemu.
D. Mądrości najwyższa.
P. Alleluja (3 razy).
W.: Alleluja (3 razy).
Podczas śpiewu alleluja kapłan czyta modlitwę przed Ewangelią:
Zaświeć w sercach naszych, Włodyko, ludzi Miłujący, czyste światło poznania Boga, i otwórz oczy rozumu naszego na zrozumienie Twych pouczeń ewangelicznych. Wzbudź w nas i lęk wobec błogosławionych Twoich przykazań, abyśmy, wszelką żądzę cielesną pokonawszy, prowadzili życie duchowe, myśląc i czyniąc według upodobania Twego. Albowiem Ty jesteś Oświecicielem dusz i ciał naszych, i Tobie chwałę zasyłamy, z Przedwiecznym Twoim Ojcem i Najświętszym. Dobrym i Żywotwórczym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
D.:(stojąc na ambonie z Ewangelią) Błogosław, Włodyko, Zwiastuna Świętego Apostoła i Ewangelisty (imię).
K.: (błogosławiąc go) Pan Bóg przez modlitwy Świętego, Chwalebnego, Sławnego Apostoła i Ewangelisty (imię) niech da Tobie słowo zwiastować z siłą wielką, by wypełnić Ewangelię Umiłowanego Syna Swojego, Boga naszego Jezusa Chrystusa.
D.: Amen.
K.: Mądrości najwyższa! Stańmy w skupieniu, i wysłuchajmy Świętej Ewangelii. Pokój wszystkim.
W.: I duchowi twojemu.
D.: Ewangelii Świętej według (imię) czytanie.
W.: Chwała Tobie, Boże, chwała Tobie.
K.: W skupieniu słuchajmy.
D. (Diakon czyta Ewangelię).
K.: (po odczytaniu Ewangelii) Pokój tobie, który zwiastowałeś.
W.: Chwała Tobie, Boże, chwała Tobie.
Jektenia potrójna.
D.: Powiedzmy wszyscy z całej duszy, i z całej myśli naszej powiedzmy.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: Boże Wszechwładco, Boże Ojców naszych, błagamy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego, błagamy Ciebie, wysłuchaj i zmiłuj się.
W.: Boże, zmiłuj się (3 razy).
Podczas ektenii potrójnej kapłanpocichu wymawia następującą modlitwę:
Panie Boże nasz, przyjmij tę żarliwą modlitwę sług Twoich, i zmiłuj się nad nami według wielkiego miłosierdzia Twojego, i łaskę Twoją ześlij na nas i na wszystkich ludzi, oczekujących od Ciebie obfitych dobrodziejstw.
D.: Módlmy się jeszcze za Najbłogosławieńszego Metropolitę naszego Dionizego, Najprzewielebniejszego Biskupa naszego (imię). i za całe w Chrystusie bractwo nasze.
W.: Boże, zmiłuj się (3 razy).
D. Módlmy się jeszcze za Najjaśniejszą Rzeczpospolitę Polską, Ojczyznę naszą, przez Boga chronioną, za Zwierzchnie Władze i Wojsko Jej, Chrystusa miłujące.
W.: Boże, zmiłuj się (3 razy).
D.: Módlmy się jeszcze za braci naszych, kapłanów, zakonników i za całe w Chrystusie bractwo nasze.
W Boże, zmiłuj się (3 razy).
D.: Módlmy się jeszcze za błogosławionych i wiekopomnych Świątobliwych Patriarchów Prawosławnych, i fundatorów tej świątyni Bożej, i za wszystkich spoczywających ojców i braci naszych, tu i wszędzie leżących prawosławnych.
W.: Boże, zmiłuj się (3 razy).
D.: Módlmy się jeszcze za dobro czyniących i składających ofiarę w tym świętym i czcigodnym przybytku, za pracujących, śpiewających i tutaj obecnych ludzi, oczekujących od Ciebie wielkich i obfitych łask.
W.: Boże, zmiłuj się (3 razy).
K.: Głośno: Albowiem jesteś Bogiem miłosierdzia i ludzi miłującym, i Tobie chwałę oddajemy Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków.
W.: Amen.
D.: Do Boga módlmy się.
W.: Boże, zmiłuj się.
Kapłan odmawia modlitwę za Kościół. Jektenia za spoczywających w Bogu.
D.: Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twojego, błagamy Ciebie, wysłuchaj i zmiłuj się.
W.: Boże, zmiłuj się (3 razy).
D.: Módlmy się jeszcze o spokój dusz spoczywających sług Bożych (imiona), i aby były odpuszczone im wszystkie przewinienia ich świadome i mimowolne.
W.: Boże, zmiłuj się (3 razy).
D.: Aby Pan Bóg umieścił duszy ich tam, gdzie sprawiedliwi przebywają.
W.: Boże, zmiłuj się (3 razy).
D.: Miłosierdzia Bożego, królestwa niebieskiego i odpuszczenia grzechów ich u Chrystusa, Króla Nieśmiertelnego i Boga naszego, prosimy.
W.: Daj, Boże.
D.: Do Boga módlmy się.
W.; Boże, zmiłuj się.
Modlitwa za spoczywających w Bogu:
K.:Boże duchów i wszelkiego stworzenia, Któryś pokonał śmierć, obezwładnił szatana i darował życie światu Twojemu, Sam Boże, daj pokój i duszom spoczywających sług Twoich (imiona) w miejscu światłości, w miejscu szczęśliwości, w miejscu pokoju, skąd odbiegły boleści, smutki i wzdychania. Wszelki grzech, przez nich popełniony w słowie, uczynku i myśli, jako Dobry i ludzi Miłujący Bóg, przebacz, gdyż niema człowieka, któryby żył i nie zgrzeszył, Ty bowiem Jeden jesteś bez grzechu, i sprawiedliwość Twoja jest sprawiedliwością na wieki, i słowo Twoje jest prawdą.
Głośno:
K.: Albowiem Ty jesteś zmartwychwstanie i żywot i pokój spoczywających sług Twoich (imiona), Chryste Boże nasz, i Tobie chwałę oddajemy, z Przedwiecznym Twoim Ojcem, i Przenajświętszym i Dobrym i Źywotwórczym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
W.: Amen.
Pierwsza jektenia za katechumenów (przygotowujących się do Chrztu Świętego).
D.: Katechumeni, módlcie się do Boga
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: Wierni za katechumenów módlmy się, aby Bóg zmiłował się nad nimi.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: Aby oświecił ich słowem prawdy.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: Aby im objawił Ewangelię sprawiedliwości.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: Aby ich zjednoczył ze Swym Świętym, Powszechnym i Apostolskim Kościołem.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: Ochroń, zbaw, zmiłuj się i zachowaj ich, Boże, przez łaskę Twoją.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: Katechumeni, głowy wasze przed Bogiem skłońcie.
W.: Przed Tobą, Boże.


Modlitwa za katechumenów:
Panie Boże nasz, Który żyjesz na wysokościach i na pokornych spoglądasz, Któryś rodowi ludzkiemu zesłał zbawienie, Jednorodzonego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrystusa, wejrzyj na sługi Twoje, katechumenów, którzy głowę przed Tobą skłaniają, i uczyń ich godnymi w sprzyjającym czasie kąpieli odrodzenia, odpuszczenia grzechów i szaty wieczności; przyłącz ich do Twojego Świętego, Powszechnego i Apostolskiego Kościoła, i zalicz ich do wybranej Twojej owczarni.
Głośno:
K.: Aby i ci z nami uwielbiali najczcigodniejsze i wspaniałe imię Twoje, Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
W.: Amen.
I kapłan rozkłada Św.Antymins.
D. 1: Wszyscy katechumeni wyjdźcie.
Jeżeli jest drugi diakon, to ten mówi:
D. 2: Katechumeni wyjdźcie.
Takoż znów diakon pierwszy mówi;
D. 1: Wszyscy katechumeni wyjdźcie.
Diakon drugi zaś mówi:
D. 2: Aby nikt z katechumenów nie pozostał, tylko wierni. Jeszcze i jeszcze do Boga módlmy się.
W.; Boże, zmiłuj się.
Jeżeli zaś jest tylko jeden diakon, albo kapłan odprawia nabożeństwo bez diakona, wtenczas mówi:
D.: Wszyscy katechumeni wyjdźcie, katechumeni wyjdźcie, wszyscy katechumeni wyjdźcie, aby nikt z katechumenów nie pozostał, tylko wierni. Jeszcze i jeszcze do Boga módlmy się.
W.: Boże. zmiłuj się.
W tym czasie kapłan po cichu odmawia modlitwa pierwszą wiernych:
Dziękujemy Tobie, Panie Boże Mocy, Któryś uczynił nas godnymi stanąć teraz przed Świętą Trapezą Twoją i przypaść do łask Twoich za nasze grzechy i ludzkie nieświadomości. Przyjmij, Boże, modlitwę naszą i uczyń, abyśmy godni byli zanosić Tobie modły i błagania i ofiary bezkrwawe za wszystkich ludzi Twoich; i uczyń zdolnymi nas, których postawiłeś na tę służbę Twoją mocą Ducha Twojego Świętego, nienagannie i niezłomnie w czystym świadectwie sumienia naszego, wzywać Ciebie w każdym czazie i na każdem miejscu, aby, wysłuchawszy nas, miłościw byłeś dla nas według obfitości Twojej dobroci.
D.: Ochroń, zbaw, zmiłuj się i zachowaj nas, Boże, przez łaskę Twoją.
W.: Boże, zmiłuj się.

D.: Mądrości najwyższa.
Głośno:
K.: Albowiem należy się Tobie wszelka chwała, cześć i pokłon, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
W.: Amen.
D.: Jeszcze i jeszcze do Boga módlmy się.
W.: Boże, zmiłuj się.
Jeżeli kapłan odprawia nabożeństwo bez diakona, to następujących błagań nie mówi:
D.: O pokój z wysokości, i o zbawienie dusz naszych, do Boga módlmy się.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: O pokój całego świata, stałość Świętych Kościołów Bożych, i zjednoczenie wszystkich, do Boga módlmy się.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: Za ten święty przybytek, i za tych, którzy z wiarą, pobożnością i bojaźnią Bożą wchodzą do niego, do Boga módlmy się.
W.; Boże, zmiłuj się.
D.: Abyśmy byli wybawieni od wszelkiego utrapienia, gniewu i niedostatku, do Boga módlmy się.
W.: Boże, zmiłuj się.
Modlitwa wiernych druga:
Znowu i wielokrotnie przypadamy do Ciebie i modlimy się do Ciebie, Dobry i ludzi Miłujący, abyś, spojrzawszy na błagania nasze, oczyścił duszy i ciała nasze od wszelkiej plamy duchowej i cielesnej, i dał nam, abyśmy w niewinności i bez potępienia stanęli przed Świętą Twoją Trapezą. Daj, Boże, i tym, którzy się z nami modlą, powodzenie w życiu, wierze i wiedzy duchowej, daj im, którzy wszędzie z lękiem i miłością służą Tobie, aby w niewinności i bez potępienia przyjęli Święte Twoje Tajemnice, i godni byli niebieskiego Twojego królestwa.
D.: Ochroń, zbaw, zmiłuj się i zachowaj nas, Boże, przez łaskę Twoją.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.; Mądrości najwyższa.
Głośno:
K.: Abyśmy pod władzą Twoją zawsze strzeżeni, Tobie chwałę zasyłali, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
W.: Amen.
I odkrywają się drzwi święte.
Pieśń cherubińska.

W.: My, którzy tajemniczo przedstawiamy Cherubinów, i Żywotwórczej Trójcy pieśń trójświętą przyśpiewujemy, teraz wszelką ziemską pieczę odłóżmy.
Podczas śpiewu pieśni cherubińskiej, diakon, przyjmując kadzielnicę i kadzidło wkładając, zbliża się do kapłana i biorąc od niego błogosławieństwo, okadza naokoło Świętą Trapezę i ołtarz cały i ikonostas, pozatem kapłana, chór i wiernych, odmawia też psalm 50-ty i tropariony rozrzewniające, ile chce. Kapłan zaś odmawia pocichu modlitwę następującą:
Modlitwa pieśni cherubińskiej:

Nikt, kto się poddał cielesnym pożądliwościom i rozkoszom, nie jest godzien przystępować, albo się zbliżać, albo służyć Tobie, Królu chwały. Służba bowiem przed Tobą jest wielka i straszna nawet i dla samych Mocy niebieskich. Jednakże, dla me-wysłowionej i niezmierzonej miłości Twoje; do ludzi, bez zmiany i prawdziwie byłeś człowiekiem, i Arcykapłanem byłeś nam, i, jako Władca wszystkiego, przekazałeś nam spełnienie Sakramentu tej świętej i bezkrwawej ofiary. Albowiem Ty, Panie Boże nasz, Jeden panujesz nad wszystkiem, co jest na niebie i ziemi, Który jesteś noszony na tronie Cherubinów, Tyś Pan Serafinów i Król Izraela, Jedyny Święty i w świętych spoczywający. Dlatego błagam Ciebie, Jedynego Dobrego i Skłonnego do wysłuchania: wejrzyj na mnie grzesznego i bezpożytecznego sługę Twego, i oczyść moją duszę i serce od sumienia nieczystego, i mocą Świętego Ducha Twojego uczyń godnym mnie, który obleczony jestem łaską kapłaństwa, przed Twoją Trapezą Świętą stanąć i Święte i Najczystsze Ciało Twoje i Drogocenną Krew Twoją ofiarować. Do Ciebie przychodzę, skłoniwszy głowę swoją, i błagam Ciebie: nie odwróć oblicza Swojego odemnie, i nie odrzuć mnie z pośród służebników Twoich, ale uczyń godnym mnie grzesznego i niegodnego sługę Twego ofiarować Dary te. Ty bowiem jesteś ofiarujący, i ofiarowany, przyjmujący i rozdawany, Chryste Boże nasz, i Tobie chwałę zasyłamy z Przedwiecznym Twoim Ojcem i Przenajświętszym, Dobrym i Żywotwórczym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Po skończeniu modlitwy i kadzenia, kapłan i diakon mówjąc przed Świętą Trapezą, odmawiają pieśń cherubinów trzykrotnie, po każdem odmówieniu kłaniają się jeden raz.
K.: My, którzy tajemniczo przedstawiamy Cherubinów, i Żywotwórczej Trójcy pieśń trzyświętą przyśpiewujemy, teraz wszelką ziemską pieczę odłóżmy.
D.: Abyśmy przyjęli Króla wszystkich, Którego niewidzialnie prowadzą Zastępy Anielskie. Alleluja, alleluja, alleluja.
Potem odchodzą do stołu ofiarnego, diakon postępuje sprzodu. Kapłan okadza Święte Dary, modląc się pocichu:
Boże, oczyść mnie grzesznego!
Diakon mówi do kapłana:
Weźmij,Włodyko.
Kapłan podnosi aer i kładzie na lewe ramię diakona mówiąc:
Podnoście ręce wasze ku świętości, a błogosławcie Bogu.
Biorąc dalej Święty Diskos, stawia na głowie diakona z wszelką powagą i pobożnością. Kapłan zaś bierze Święty Kielich w ręce, i wychodzą obaj przez północne drzwi; przed nimi służba niesie świeczniki.
D.: Najbłogosławieńszego Dionizego, Metropolitę Warszawskiego i całej Polski, Hieroarchymandrytę Św. Ławry Poczajowskiej, i Najprzewielebniejszego Biskupa naszego (imię), niech wspomni Pan Bóg w królestwie Swojem, w każdym czasie, teraz, i zawsze i na wieki wieków.
K. Przez Boga chronioną Ojczyznę naszą, Najjaśniejszą Rzeczpospolitę Polską, Zwierzchnie Władze i Wojsko Jej, Chrystusa miłujące, niech wspomni Pan Bóg w królestwie Swojem, w każdym czasie,teraz, i zawsze i na wieki wieków.
K.: Kapłanów, diakonów, zakonników i cały kler cerkiewny, niech wspomni Pan Bóg w królestwie Swojem, w każdym czasie, teraz, i zawsze, i na wieki wieków.
K.: Fundatorów i dobroczyńców tego świętego Domu Bożego, i wszystkich was chrześcijan prawosławnych niech wspomni Pan Bóg w królestwie Swojem w każdym czasie, teraz, i zawsze, i na wieki wieków.
Tak mówi kapłan, jeśli celebruje sam i bez diakona. A jeżeli nabożeństwo odprawia kilku kapłanów, to mówią tak:
Diakon: Najbłogosławieńszego Dionizego, Metropolitę Warszawskiego i całej Polski, Hieroarchymandrytę Św.Ławry Poczajowskiej, i Najprzewielebniejszego Biskupa naszego (imię), niech wspomni Pan Bóg w królestwie Swojem, w każdym czasie, teraz, i zawsze, i na wieki wieków.
Kapłan l-szy; Przez Boga chronioną Ojczyznę naszą, Najjaśniejszą Rzeczpospolitę Polską, Zwierzchnie Władze i Wojsko Jej, Chrystusa miłujące, niech wspomni Pan Bóg w królestwie Swojem, w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Kapłan 2-gi: Kapłanów, diakonów, zakonników i cały kler cerkiewny, niech wspomn Pan Bóg w królestwie Swojem w każdym czasie, teraz, i zawsze, i na wieki wieków.
Kapłan3-ci: Fundatorów i dobroczyńców tego świętego Domu Bożego, niech wspomni Pan Bóg w królestwie Swojem, w każdem czasie, teraz, i zawsze, i na wieki wieków.
Kapłan 1-szy: Wszystkich was chrześcijan prawosławnych, niech wspomni Pan Bóg w królestwie Swojem w każdym czasie, teraz, i zawsze, i na wieki wieków.
W.: Amen. Abyśmy przyjęli Króla wszystkich, Którego niewidzialnie prowadzą Zastępy Anielskie. Alleluja, alleluja, alleluja.
Diakon wchodzi przez św. drzwi, i staje z prawej strony, a gdy wchodzi kapłan, mówi do niego:
Niech wspomni Pan Bóg kapłaństwo twoje w królestwie Swojem.
Kapłan mówi do niego:
Niech wspomni Pan Bóg diakoństwo twoje w królestwie Swojem, w każdym czasie, teraz, i zawsze, i na wieki wieków.
Kapłan stawia Św. Kielich na Św. Trapezie; Św. Diskos, zdjąwszy go z głowy diakona, stawia na Św. Trapezie,mówiąc:
Dostojny Józef, zdjąwszy z drzewa Przeczyste Ciało Twoje, całunem czystym owinął, wonnościami okrył i w grobie nowym złożył.
W grobie ciałem, w piekle zaś duszą, jako Bóg, i w raju z łotrem, i na tronie byłeś, Chryste, z Ojcem i Duchem, wszystko wypełniający nieopisany.
Jako życionośny, jako piękniejszy nad raj, zaprawdę nawet i nad wszelki pałac królewski okazał się jaśniejszy, Chryste, grób Twój, źródło naszego zmartwychwstania.
Potem zdjąwszypokrowy ze Św. Diskosu l Kielicha kładzie po jednej stronie Św. Trapezy. Zdjąwszy A er z ramienia diakona i okadziwszy, nakrywa Św. Dary, mówiąc:
Dostojny Józef, zdjąwszy z drzewa Przeczyste Ciało Twoje, całunem czystym owinął, wonnościami okrył i w grobie nowym złożył.
Przyjmując z ręki diakona kadzielnicę, okadza Św. Dary trzykroć, mówiąc:
Dobrze uczyń, Boże, według upodobania Twego Syonowi, iżby odbudowane były mury Jeruzalem! Tedy chętnie przyjmiesz ofiarę prawdy, dary i całopalenia, wówczas nakładą na ołtarz Twój cielców.
Oddając kadzielnicę i skłoniwszy głowę, mówi do diakona:
Wspomnij mnie, bracie i współofiarniku.
Diakon mówi do niego:
Niech wspomni Pan Bóg kapłaństwo twoje w królestwie Swojem.
Potem diakon skłoniwasygam głowę i trzymając złożony orarion w trzech palcach prawej ręki, mówi do kapłana:
Módl się za mnie, Włodyko Święty.
Kapłan: Duch Święty zstąpi na ciebie, a moc Najwyższego osłoni cię.
Diakon: Ten sam Duch będzie współdziałał razem z nami po wszystkie dnie życia naszego.
znowu ten sam:
Wspomnij mnie, Włodyko Święty.
Kapłan: Niech wspomni ciebie Bóg w królestwie Swojem, w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Diakon, wymówiwszy: Amen i ucałowawszy kapłana w prawą rękę, wychodzi przez drzwi północne, l, stając na zwykłym miejscu, mówi:
D.: Dopełnijmy modlitwę naszą do Boga,
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: Za złożone Drogocenne Dary do Boga módlmy się.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: Za ten Święty Przybytek, i za tych, którzy z wiarą, pobożnością i bojaźnią Bożą wchodzą do niego, do Boga módlmy się.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: Abyśmy byli wybawieni od wszelkiego utrapienia, gniewu i niedostatku, do Boga módlmy się.
W.: Boże, zmiłuj się.
Modlitwa przyniesienia po postawieniu Bożych Darów na Świętej Trapezie:
Panie Boże Wszechwładco, Jedyny Święty, Który przyjmujesz ofiarę chwały od wzywających Cię całym sercem, przyjmij też modlitwę i od nas grzesznych, i zanieś ją do Świętego Ołtarza Twojego, i uczyń nas godnymi składać Tobie Dary i ofiary duchowe za nasze grzechy i ludzką nieświadomość. Uczyń nas godnymi uzyskać łaskę u Ciebie, aby ofiara nasza była Tobie przyjemną, aby Duch Dobry łaski Twojej zamieszkał w nas, i w tych Darach przedłożonych, i we wszystkich ludziach Twoich.
D.: Ochroń, zbaw, zmiłuj się i zachowaj nas. Boże, przez łaskę Twoją.
W.: Boże, zmiłuj się.
D.: O cały dzień ten, aby był doskonały, święty, spokojny i bezgrzeszny, Boga prośmy.
W.: Daj, Boże.
D.: O anioła pokoju, wiernego przewodnika, stróża dusz i ciał naszych, Boga prośmy.
W.: Daj, Boże.
D.: O dobre i pożyteczne dla dusz naszych, i o pokój dla świata, Boga prośmy.
W.: Daj, Boże.
D.: O pozostałe dni życia naszego, abyśmy je w pokoju i pokucie dokonali, Boga prośmy.
W.. Daj, Boże.
D.: O chrześcijańskie zakończenie życia naszego, bezboleśne, nieskalane, spokojne i o dobre usprawiedliwienie się na ostatecznym sądzie Chrystusowym, prośmy.
W.: Daj, Boże.
D.: Najświętszą, Przeczystą, Najbłogosławieńszą i Pełną chwały Władczynię naszą, Bogarodzicę i zawsze Dziewicę Marię, ze wszystkimi Świętymi wspomniawszy, siebie samych i jeden drugiego, i całe życie nasze, Chrystusowi Bogu polećmy.
W.: Tobie, Boże.
Głośno:
K.: Przez szczodrobliwość Jednorodzonego Syna Twojego, z Którym błogosławiony jesteś, wraz z Najświętszym, Dobrym i Żywotwórczym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
W.: Amen.

cdn.

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl